Školní speciální pedagog

Mgr. Eva Šimečková

Konzultační hodiny:

kdykoliv po telefonické domluvě

Telefon: 775 881 183

E-mail: eva.simeckova@zsvrchni.cz

Školní speciální pedagog je částečně financován z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Školní speciální pedagog:

  • provádí depistážní, diagnostické a intervenční činnosti ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem, školním psychologem a dalšími pedagogy školy
  • zajišťuje odbornou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb
  • vede individuální i skupinové hodiny speciálně pedagogické péče
  • podílí se na tvorbě plánů pedagogické podpory či individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podílí se na koordinaci projektů a aktivit pro žáky s podpůrnými opatřeními a pro jejich zákonné zástupce
  • zajišťuje metodickou podporu pedagogům, koordinuje práci asistentů pedagoga
  • poskytuje odborné konzultace a poradenství v oblasti speciální pedagogiky žákům, zákonným zástupcům či pedagogickým pracovníkům
  • spolupracuje s odbornými institucemi (PPP, SPC, SVP, OSPOD, dětský psychiatr apod.)

 

Podrobný rozpis činností zde.

Tipy a odkazy k rozvoji žáka zde.