Školní psycholog

Mgr. Petra Hudečková

Konzultační hodiny:

Pondělí: 8:00 – 12:00

Středa: 8:00 – 16:00

Kdykoliv po individuální domluvě

E-mail: phudeckova@email.cz

Školní psycholog je částečně financován z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Školní psycholog:

poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá

poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci

provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy, např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách)

provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídním učitelem při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

zajišťuje poradenství pro žáky a rodiče či jiné zákonné zástupce žáků

Služby školního psychologa jsou dány Sbírkou zákonů č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Jedná se především o činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační při práci se žáky, pedagogy a zákonnými zástupci. 

 

Jak na příjímačky